sklep
Zadzwoń: 44 633 38 40Email: batis@batis.pl

Batis

Cena Detal
4,95
Cena Hurt
Zazdwoń 517 222 523
Menu s
PRACA

OFERTY PRACY:

praca_czeka_na_ciebie.jpg

***

*Specjalista ds. Sprzedaży 

PPHU Batis zatrudni specjalistę d.s. sprzedaży / handlowca TIR-Części do Oddziału Bełchatów.

Obowiązki

pro­wa­dze­nie ak­tyw­nej sprze­da­ży w oddziale i na podległym terenie, roz­wój dzia­łu sprze­da­ży, bu­do­wa­nie i pod­trzy­my­wa­nie do­brych re­la­cji z klien­ta­mi,

wykonywanie powierzonych zadań w ramach prowadzonej polityki firmy.

Wymagania.

do­świad­cze­nia w han­dlu czę­ścia­mi do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych gotowości do pracy, do­świad­cze­nia w kon­tak­tach z klien­ta­mi,pra­wo jaz­dy kat B. ko­mu­ni­ka­tyw­ności i do­brej or­ga­ni­za­cji pra­cy,

rze­tel­no­ści i do­kład­no­ści w wy­ko­ny­wa­niu po­wie­rzo­nych obo­wiąz­ków.

Oferujemy.

za­trud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę, szko­le­nia pro­duk­to­we oraz han­dlo­we, na­rzę­dzia nie­zbęd­ne do wy­ko­ny­wa­nia pra­cy, mo­ty­wa­cyj­ny sys­tem wy­na­gro­dzeń, pra­cę w przy­ja­znej at­mos­fe­rze,

in­te­re­su­ją­cą pra­cę w roz­wi­ja­ją­cej się fir­mie o sta­bil­nej po­zy­cji na ryn­ku.

więcej informacji  pod numerem 517 222 523

 

*Specjalista ds. Sprzedaży

           W związku  z rozwojem naszej  firmy  poszukujemy Specjalistów d.s. sprzedaży  w Oddziałach  - Bełchatów ,  Stęszew k. Poznania.  


Wymagania:

-za­rzą­dza­nie i nad­zór nad pra­cą od­dzia­łu,

- re­ali­za­cja za­kła­da­nych ce­lów sprze­da­żo­wych i ja­ko­ścio­wych

- ini­cjo­wa­nie dzia­łań ak­ty­wi­zu­ją­cych sprze­daż,

- dba­nie o bu­do­wa­nie po­zy­tyw­nych re­la­cji z klien­tem oraz o od­po­wied­ni wi­ze­ru­nek fir­my

Oczekujemy:

- zna­jo­mość ryn­ku czę­ści za­mien­nych do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych

- do­świad­cze­nie na sta­no­wi­sku kie­row­ni­czym,

- sil­na mo­ty­wa­cja do osią­ga­nia ce­lów,

- wy­kształ­ce­nia śred­nie­go,

- pra­wo jaz­dy kat B,

Oferujemy:

- umo­wę o pra­cę,

 • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie (wy­na­gro­dze­nie za­sad­ni­cze + pre­mia)

- świad­cze­nia so­cjal­ne do­da­tek do wcza­sów pod gru­szą

- moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z ubez­pie­cze­nia gru­po­we­go,

- za­ple­cze sil­nej i do­brze pro­spe­ru­ją­cej fir­my z możliwością rozwoju.

 

więcej  pod numerem telefonu  517 222 523 lub osobiście w siedzibie firmy . Dokumenty CV można wysyłać  na  adres batis@batis.pl

 

*****

 • MECHANIK  SERWISU OGUMIENIA-

PPHU Batis Zatrudni Mechanika Seriwsu Ogumienia samochodów  osobowych  i ciężarowych

Wymagania i obowiązki:

 • doświadczenie w zawodzie
 • dyspozycyjność (  praca w soboty ) 
 • umiejętność  pracy w zespole

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie od 3500 - 4500 brutto
 • Umowę na czas określony
 • Stałą stabilną pracę

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres batis@batis.pl lub prosimy  dzwonić pod numer telefonu 44 633 38 40,  517 222 523

 

***

 

 • MECHANIK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- AKTUALNE

PPHU Batis Zatrudni Mechaników oraz Elektromechaników, do naprawy Samochodów Osobowych.

Wymagania i obowiązki:

 • naprawa samochodów osobowych i dostawczych
 • naprawa układów kierowniczych
 • naprawa silników benzynowych i diesla
 • mile widziana obsługa testerów diagnostycznych "auto-com" , "gio-test 60"

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres batis@batis.pl lub prosimy  dzwonić pod numer telefonu 44 633 38 40  

 

 *********

 

 • MECHANIK I ELEKTROMECHANIK  SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- AKTUALNE

Miejsce pracy: Bełchatów

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Obsługa urządzeń klimatyzacji

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Umowę na czas określony
 • Stałą stabilną pracę
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez system szkoleń pracowniczych

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres batis@batis.pl lub prosimy  dzwonić pod numer telefonu 44 633 38 40  

 

*******

 

 • MECHANIK, PNEUMATYK, ELEKTROMECHANIK  SAM. CIĘŻAROWY

Miejsce pracy: Bełchatów

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie od 4000 brutto,-
 • Umowę na czas określony
 • Stałą stabilną pracę
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez system szkoleń pracowniczych

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres batis@batis.pl lub prosimy  dzwonić pod numer telefonu 501 796 968

 

********

 

 • KIEROWCA SAM. CIĘŻAROWY

Miejsce pracy: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja

Wymagania:

 • Kategoria C,E
 • Doświadczenie min. 2 lata

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Umowę na czas określony
 • Stałą i Stabilną pracę

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres batis@batis.pl  lub prosimy  dzwonić  pod numerem telefonu 602 585 646

 ****************

 • Wykształcenie Praktyczne

Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych jest jedną z form realizowania przez PPHU "BATIS" Spółka z o.o. praktycznej nauki zawodu.
Pracownicy młodociani mogą odbywać przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy. Nauka zawodu kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu zawodowego.
Młodociany zatrudniony w PPHU "BATIS" Spółka z o.o. dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe bezpośrednio po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Praktyczna nauka zawodu regulowana jest przepisami rozporządzenia ministra edukacji
narodowej i sportu z dnia l lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113,
póz. 998, z późn. zm.). -
Zgodnie z § 19 ust. l rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych (...) młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

Młody Przyjacielu, jeżeli chcesz zdobyć atrakcyjny zawód
ZAPRASZAMY CIEBIE DO PPHU "BATIS" Spółka z o.o. W BEŁCHATOWIE

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 119760